எல்லை Blogs

1. கடவுள் blog

கடவுளின் ‘இருப்பு’ பற்றி...

Owner: paramasivam

Listed in: Humor

Tags: பிரபஞ்ச வெளி, கடவுள், ஏன்?, எப்படி?

Close